یکشنبه, 15 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
جهش تولید
کرونا
پویش
سد کرج
اندیشه
حدیث

         اهداف :

          •انجام برنامه ریزی هماهنگی و برگزاری تشریفات قانونی ارزیابی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران
          •تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه ( مزایده )
          •هیئت انتخاب مشاور و کمیته فنی بازرگانی
          •بررسی و ابلاغ قراردادهای شرکت بر اساس قوانین ومقررات مورد عمل
          •ایجاد ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی به منظور انجام بهینه و گردش عملیات
 
شرح وظایف اصلی :
 
•- بررسی مفاد پیمان ها از نظر رعایت ضوابط و مقررات ارجاع کار و انجام تمهیدات لازم جهت ابلاغ قراردادها
•- ایجاد تمهیدات و هماهنگی های لازم جهت اطلاع رسانی کامل مناقصات ( مزایدات ) از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و پایگاههای الکترونیکی
•- هماهنگی تشکیل جلسات کمیسیون ترک تشریفات مناقصه ( مزایده ) جهت طرح و بررسی درخواستهای ارسالی از سوی واحدهای متقاضی
•- مستند سازی کلیه مراحل و فرایندهای انجام کار و نیز نظارت بر ایجاد استقرار سامانه الکترونیکی ثبت اطلاعات قراردادی
•- بررسی وضعیت پیمانکاران و مشاوران و ارزیابی عملکرد آنها با همکاری سایر واحدها و ناظرین قراردادها و انعکاس نتایج به مراجع ذیربط
•- بررسی و انجام افزایش یا کاهش مبلغ و مدت قراردادها ، هماهنگی لازم جهت انجام مراحل تحویل موقت و قطعی کنترل و نظارت بر نحوه آزادسازی تضمین ها و خاتمه قراردادها
•- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات