دوشنبه, 30 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

فرهنگ سازی واطلاع رسانی منابع آب نظر اباد به روستاها رسید

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای البرز امور منابع آب نظرآباد اطلاع رسانی وفرهنگ سازی را جزء اولویتهای این امور قرار داد.

(اطلاعیه)

با توجه به شرایط بارشی در این فصل امکان سیلاب های مخرب در سطح حوزه های آبریز، رودخانه ها و مسیل های استان وجود دارد

پذیرش نیروی انسانی امریه درشرکتهای تابعه وزارت نیرو

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز شرکتهای تابعه وزارت نیرو از بین واجدین شرایط مندرج در دستورالعمل جذب و پذیرش مشمولین وظیفه و اصلاحیه آن برای تاریخ 01/10/97 ...

جلسه نشست اعضاء شورای بسیج حوزه امام هادی (ع) آب منطقه ای البرز...

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای البرزنشست شورای بسیج شرکت با حضور تمام اعضا ء شورا به ریاست فرمانده پایگاه برگزار شد