سه‌شنبه, 12 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرونا
سردار دلها
پویش
سد کرج
سال رونق تولید
اندیشه
حدیث

 

معاون طرح و توسعه

اهداف : 

•اعمال مدیریت پروژه های عمرانی از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، هماهنگی و کنترل ، با توجه به اندازه و پیچیدگی طرحهای عمرانی در چارچوب سیاستها ، برنامه ها ، اولویت ها و قوانینی و مقررات موضوعه
•برنامه ریزی و نظارت بر زمینه های سرمایه گذاری ، مشارکت مردمی ، انجام مطالعات اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری از طرحهای عمرانی ، مستند سازی طرحهای عمرانی ، بررسی های زیست محیطی ، تغذیه مصنوعی
•انجام فعالیت های علمی و تحقیقاتی در راستای اجرای مفاد نظامنامه تحقیقات در شرکت
•انتخاب مشاوران و پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای مفاد قراردادها بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط مورد عمل
 

شرح وظایف اصلی : 

 

•- بکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در مطالعه و اجرای طرح های توسعه منابع آب به منظور دسترسی به اهداف و برنامه ها در چارچوب سیاستها و اولویت های تعیین شده
•- برنامه ریزی و نظارت بر کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب با هماهنگی واحدهای ذیربط
•- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه عملیات طرحهای منابع آب و قراردادهای در دست انجام
•- نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی و قراردادهای در دست اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه های از پیش تعیین شده
•- برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر تعیین مشخصات و سیمای طرحها و ارزیابی زمینه های جلب مشارکت تشکلهای مردمی در سرمایه گذاریها
•- نظارت بر مطالعات و بررسی های زیست محیطی ، مطالعات اجتماعی و تدوین نظامهای بهره برداری و مستندسازی طرحهای عمرانی در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح
•- ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی های تخصصی به مجریان طرحها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در رابطه با فعالیت های محوله
•- اعلام برنامه های مطالعاتی و اجرائی و مشخصات فنی و احجام عملیات مورد نظر طرح های عمرانی به معاونت برنامه ریزی شرکت
•- نظارت بر مبادله موافقت نامه های عمرانی و پیگیری موافقت نامه های عمرانی و تخصیص بودجه و انجام هماهنگی های لازم
•- همکاری با دفتر برنامه ریزی آب در تهیه و تنظین برنامه های بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت و پیش بینی برنامه های زمانی مطالعات و عملیات اجرائی طرح های عمرانی
•- بررسی ، پیشنهاد و اتخاذ روشهای مناسب در انتخاب مشاوران و پیمانکاران واجد شرایط ، تعیین شرایط و انتخاب مجری، تهیه شرح خدمات ، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت های موقت و قطعی ، امور اعتباری ، تشکیل کمیته های تخصصی ، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین ، مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه های موضوعه
•- برنامه ریزی و هماهنگی با معاونت بهره برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت و انجام هماهنگی های لازم به منظور بهره برداری بهینه از طرح های عمرانی
•- تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشهای مدیریتی از وضعیت طرحهای عمرانی و ارائه پیشنهادات ضروری به مقام مافوق
•- هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطلاعاتی طرحهای عمرانی به منظور دسترسی سریع به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی
•- انجام تحقیقات لازم در زمینه های منابع آب و تاسیسات آبی و برقابی و به کار بردن دستاوردهای علمی و پژوهشی حاصله و روشهای جدید علمی و فنی در صنعت آب
•- برنامه ریزی تحقیقاتی و همکاریهای تخصصی با پژوهشگران و موسسات پژوهشی به منظور توسعه علمی ، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت
•- انجام مطالعات و اجرای سیستمهای دفاع غیرعامل برای طرحهای منابع آب
•- نظارت بر تهیه و اجرای طرحهای مهندسی رودخانه ، ساماندهی سواحل دریاها و دریاچه های تغذیه مصنوعی
•- بررسی و پیشنهاد روشهای جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب
•- تشکیل کمیته فنی شرکت و بررسی طرحهای مطالعاتی با اخذ مجوز از مقامهای مربوطه
•- کنترل و نظارت بر واحدهای تابعه در تمام مراحل مطالعه و اجرای طرحهای توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه و سواحل
•- بررسی روشهای انجام کار و پیشنهاد روشهای مناسب تر بر اساس قانون افزایش بهره وری در تمام فعالیتهای ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره ای
•- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانی ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات
 

معاون طرح و توسعه

نام و نام خانوادگی: محمد حسن کریمی

تحصیلات: کارشناسی مهندسی عمران

تلفن تماس:

026-33342300

داخلی 501