شنبه, 21 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
جهش تولید
کرونا
پویش
سد کرج
اندیشه
حدیث

        اهداف :

         •طراحی و نظارت در زمینه های ساخت تأسیسات آبی از جمله سدها ، خطوط انتقال آب شبکه های آبیاری و زهکشی ، راهبری طرحهای مطالعاتی و اجرایی و تصویب آنها
         •نظارت عالیه کارفرمایی در پروژه های اجرایی و طرحهای مطالعاتی و تغییرات فنی پروژه های عمرانی
 
 
شرح وظایف اصلی :
 
•- هماهنگی و ارتباط بین کلیه معاونتها و مدیران مستقل شرکت جهت اعلام نیازکارهای مطالعاتی و اجرائی شرکت و برنامه ریزی جهت تعریف پروژه های مرتبط با هر قسمت و پیگیری اعتبارات لازم متناسب با هر طرح از مراجع ذیربط
•- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای انجام کلیه پروژه ها و طرح های منابع آب و قراردادهای در دست اجراء شرکت
•- بررسی نتایج حاصله از گزارشات مطالعاتی مشاوران جهت اجرائی نمودن پروژه های منابع آبی با اعمال نظر بجهت تأمین منابع مالی از محل اعتبارات داخلی یا خارجی جهت اجرای بهینه پروژه ها
•- همکاری در انجام امور انتخاب مشاوران و پیمانکاران ، تهیه شرح خدمات و تعیین صلاحیت و انتخاب مجری مناسب جهت راهبری و اجرای پروژه
•- هماهنگی جهت تحویل موقت و قطعی طرحهای عمرانی و اجرایی شرکت جهت تحویل به دستگاه بهره بردار
•- تهیه و تدوین برنامه عملیاتی میان مدت و بلند مدت برای فعالیتهای دفتر طرحهای توسعه منابع آب با اعلام نظر از کلیه معاونت های شرکت بر اساس جهت گیری و خط مشی کلان شرکت
•- بررسی کشملات و نیازهای اعتباری ـ اجرایی طرحها و تلاش برای رفع آنها با هماهنگی مراجع ذیربط و همکاری مجریان مربوطه
•- تشکیل کمیته های تخصصی ذیصلاح و برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته های مذکور
•- برنامه ریزی و هماهنگی لازم در انجام مطالعات و بررسی های مهندسی ارزش ، مهندسی مجدد و مهندسی معکوس در خصوص طرحهای توسعه منابع آب
•- همکاری و هماهنگی مستمر با کمیته تحقیقات شرکت و پیگیری اجرای مصوبات آن
•- برنامه ریزی و پیگیری مستمر جهت ساده سازی و بهینه نمودن انجام طرحهای منابع آب مطالعات و اجرایی به منظور کاهش زمانبندی و هزینه ، با رعایت استانداردها و حفظ اهداف اصلی طرح
•- هدایت و نظارت بر طرح ریزی و استقرار نظام جامع مدیریت و کنترل پروژه طرحهای عمرانی شرکت
•- هدایت و نظارت بر طرح ریزی و استقرار نظام جامع مدیریت دانش در مجموعه معاونت طرح و توسعه
•- پیگیری و نظارت بر تهیه مستندات و برنامه استملاک اراضی طرحهای عمرانی و انجام منظم و بموقع آن
•- انجام بازدیدهای منظم از کارگاه طرحهای عمرانی و تهیه گزارش و پیشنهادات لازم
•- پیگیری ، هماهنگی و نظارت بر تهیه بانک اطلاعاتی ( عمومی ، فنی ،ریالی و ... ) طرحهای عمرانی شرکت و به روز نگهداری آن
•- تهیه و تنظیم پیشنهاد اعتبارات طرحهای عمرانی با هماهنگی طرحها و مراجع ذیربط
•- انجام امور مربوط به تنظیم پیش نویس و مبادله موافقت نامه های طرحهای عمرانی ( ضمن همکاری مجریان طرحها ) تا مرحله ابلاغ موافقت نامه ها
•- تهیه پیشنهاد تخصیص اعتبار طرحهای عمرانی و پیگیری اخذ ابلاغ تخصیص و دریافت وجه مربوطه از بخشها و مراجع ذیربط
•- تهیه و تدوین گزارشات مورد نیاز ریالی و فیزیکی از وضعیت طرحهای عمرانی و ارائه پیشنهادات اصلاحی
•- کنترل منظم سایتهای الکترونیکی مراجع مرتبط و به روز رسانی اطلاعات و آمار مورد نیاز در آنها
•- پیگیری و نظارت بر مستندسازی کلیه مراحل طرحهای عمرانی مطابق دستورالعملهای مربوطه و ایجاد آرشیو فیزیکی / الکترونیکی مناسب و تحویل به بهره بردار
•- هماهنگی برگزاری جلسات مجریان طرحها ، تهیه و ابلاغ صورتجلسات مربوطه و پیگیری مصوبات آن
•- تهیه گزارش عملکرد سالانه طرحهای عمرانی برای ارائه به مجمع عمومی شرکت
•- پیگیری روند اجرای اخذ مجوز تخصیص آب طرحهای عمرانی
•- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات